Privacyverklaring

 Privacyverklaring Pit2Fit

Pit2Fit (sport)diëtetiek en leefstijlcoaching gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Pit2Fit draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk, veilig en in overeenstemming met de toepasselijke (privacy)wetgeving worden behandeld.

Waarom is dat nodig?

Pit2Fit heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een passend persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘gevoelige persoonsgegevens’. Dat wordt enkel en alleen genoteerd als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Deze informatie wordt tijdens het consult verwerkt en genoteerd in een vertrouwelijk en beveiligd patiëntendossier, namelijk Facet Novium, Balans.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Pit2Fit bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de gezondheidsdoelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Dit zal gebeuren op grond van artikel 7:454 BW waarbij de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst 15 jaar na vervaardiging daarvan bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. Andere persoonsgegevens, waaronder financiële gegevens, worden maximaal 7 jaar na het einde van de zorgovereenkomst bewaard. 

Delen met anderen

Pit2Fit zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar een andere instelling bij opname). Dit gebeurd via veilige gegevensoverdracht.

Inzage, aanpassen en verwijderen van de gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@pit2fit.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt waarbij het essentieel is om je legitimatie mee te nemen om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Pit2Fit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als er aanwijzingen zijn van misbruik van uw gegevens, neem dan contact met ons op.

Vragen of onduidelijkheden?

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. Daarnaast kunt u voor vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens contact opnemen via 06-81054640 of info@pit2fit.nl